© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 408.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту створена в червні 2016 року на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» з метою забезпечення викладання загальноосвітніх дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

Викладачі кафедри здійснюють навчально-виховну та методичну роботу по забезпеченню навчальних дисциплін кафедри, а також наукову, науково-дослідну діяльність за напрямом, передбаченим загальнокафедральною темою наукових досліджень. Робота кафедри спрямована також на формування у студентів ґрунтовних знань у сфері загальноосвітніх дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів у сфері загальнотеоретичної юриспруденції, історико-правових та філософських, дисциплін, політології, мови, підготовка висококваліфікованих фахівців, а також участь у науково-дослідній роботі Івано-Франківського юридичного інституту та Університету.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри

Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Загальнотеоретична юриспруденція», «Методологія юриспруденції», «Судова медицина та психіатрія», «Церковне право», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Порівняльне правознавство», «Логічне мислення», «Практична логіка», «Історія української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Основи соціальних комунікацій», «Філософія», «Соціально-політичні процеси», «ІТ-право», «Основи правових досліджень, аналізу та письма», «Професійна етика юриста», «Етика за професійним спрямуванням», «Професійна етика працівників правоохоронних органів», «Фізичне виховання», «Юридична психологія», «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)».

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері загальноправових та гуманітарних дисциплін, вдосконаленні іноземних мов.

 

Наукова та навчально-методична робота

Організація науково-дослідної роботи кафедри проводиться в межах загальнокафедральної теми наукових досліджень на 2016-2020 роки: «Теоретико-правові та гуманітарні основи дослідження державно-правових явищ та окремих проблем громадянського суспільства», затвердженої на засіданні кафедри 30 серпня 2016 року, протокол № 1.

За період з 2016 року викладачами кафедри випущено авторську монографію: Коритко Л. Я. Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини (1867–1918 рр.) : [монографія] / Л. Я. Коритко ; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. – 432 с. та статті в закордонних колективних монографіях: Коритко Л.Я. Розвиток законодавства про юридичну відповідальність у сфері охорони довкілля в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект / В. О. Джуган, Л. Я. Коритко // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – Р. 178–194. (1,0/0,5 д.а.) Recommended for publication by the Academic Council of Maria Curie-Sklodowska University (у саівавторстві), а також Коритко Л. Я. Юридична відповідальність у римському праві: витоки та проблеми розвитку /Л. Я. Коритко, В. О. Джуган // European vector of contemporary jurisprudense: the experience of Ukraine and yhe republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sadomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”,–2018. – Р. 226–246. (0,8 д.а.) (у саівавторстві),

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри за останній період розроблено навчальні та навчально-методичні комплекси для студентів денної та заочної форм навчання.

Варто відмітити такі посібники: Коритко Л. Я. Протидія груповій злочинності /Л. Я. Коритко, А. В. Дудич, С. О. Коропецька // навчальний посібник-конспект лекцій для студентів-магістрів денної форми навчання. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», – 2018. – 86 с. (4,9 д.а.) особ. участь 60 відсотків.

Колективом кафедри розроблено з 2016 року близько 20 навчально-методичних посібників. Серед них: Кафарська О.Б. Практикум з «Англійської мови (за професійним спрямуванням)»: Навчально-методичний посібник для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» / О.Б. Кафарська, О.С. Турчанська, – Івано-Франківськ, 2017. – 90 с; Кисляк Л.Н. «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: Навчально-методичний посібник для студентів Івано-Франківського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» / Л.Н. Кисляк. – Івано-Франківськ, 2017. – 110 с.; Кисляк Л.Н. «Історія української культури»: Навчально-методичний посібник для студентів Івано-Франківського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» / Л.Н. Кисляк. – Івано-Франківськ, 2017. – 115 с.; 6. Коритко Л. Я. Юридична техніка та технології /Л. Я. Коритко, А. В. Дудич // навчально-методичний посібник з конспектом лекцій для студентів-магістрів заочної форми навчання. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2018. 64 с. (3,72 д.а.) . Коритко Л. Я. Система суб’єктів запобігання корупції / Л. Я. Коритко, А. В. Дудич, С. О. Коропецька // навчально-методичний посібник для студентів-магістрів денної форми навчанн. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», – 2018. – 80 с. (3,95 д.а.) ;8. Коритко Л. Я., Дудич А. В. Правоохоронна та правозахисна система України /Л. Я. Коритко, А. В. Дудич// навчально-методичний посібник для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», – 2018. – 76 с. (3,95 д.а.); Блага О.Б. Практикум з «Англійської мови»: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Івано-Франківського юридичного коледжу НУОЮА, 2018. – 98 с. (5,1 д.а.); Коваль І.В. Філософія: навчально-методичний посібник / І.В. Коваль, Л.Н. Кисляк. – Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2018. – 120 с. (7,5 д.а.).; Кисляк Л.Н. Основи соціальних комунікацій: навчально-методичний посібник-конспект лекцій для студентів-магістрів заочної форми навчання / Л. Н. Кисляк. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2018. 86 с. (4,9 д.а.).

 

Також викладачами за цей період впроваджено власні методичні розробки. Зокрема, к.політ.н., доц. Коваль І.В. – 1 методична розробка «Викладання навчальної дисципліни «Соціально-політичні процеси» у вищих навчальних закладах», ст. викл. Кисляк Л.Н. – 2 методичні розробки: «Викладання навчальної дисципліни Історія української культури у вищих навчальних закладах» та «Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на заняттях «Української мови (за професійним спрямуванням)» та «Історії української культури».

 

Персональний склад кафедри

На даний час на кафедрі працює 12 викладачів – 8 штатних працівників (1 доктор юридичних наук, 4 з науковим ступенем кандидата юридичних наук,1 кандидат політичних наук , 1 кандидат філологічних наук , 1 кандидат педагогічних наук , 7 на посаді доцента кафедри, 1 на посаді старшого викладача кафедри) та 2 сумісники – кандидати філологічних наук наук, 1 асистент кафедри, а також 2 старших лаборанта кафедри, зокрема:

Коритко Л.Я.

В.о. зав. кафедри,

д.ю.н., доц.

Барчук І.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Блага О.Б.

Доцент кафедри,

к.педаг.н.

Ганьба Б.П.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Кисляк Л.Н.

Старший викладач кафедри

Коваль І.В.

Доцент кафедри,

к.політ.н., доц.

Кучера А.М.

Доцент кафедри,

к.філолог.н., доц.

Хробатин І.Я.

Старший викладач кафедри

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"    

 
 

Коритко Лілія Яославівна 

В.о. завідувача кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»,

доктор юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Методологія юриспруденції», «Порівняльне правознавство», «Юридична психологія», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Основи правових досліджень, аналізу та письма», «Історія держави і права України», «Практична логіка».

Коло наукових інтересів – порівняльно-правові дослідження, історія держави і права, практична логіка, право Австро-Угорщини, розвиток інституту юридичної відповідальності.

Барчук Ірина Вікторівна

Доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія держави і права зарубіжних країн», «ІТ-право», «Методологія юриспруденції», «Церковне право», «Історія держави і права України», «Основи правових досліджень, аналізу та письма».

Коло наукових інтересів – дослідження проблем розвитку держави і права, ІТ-право.

 

Блага Ольга Богданівна 

Доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»,  кандидат педагогічних наук. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Німецька мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», факультатив «Іноземна мова (друга мова)».

Коло наукових інтересів – дослідження проблем формування громадянської культури студентської молоді, місця та ролі викладача у навчально-виховному процесі, історіософія освіти в Україні.

 

Ганьба Борис Павлович

Доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Загальнотеоретична юриспруденція», «Судова медицина та психіатрія», «Історія держави і права України», «Професійна етика юриста», «Етика (за професійним спрямуванням)», «Професійна етика працівників правоохоронних органів»

Коло наукових інтересів – проблеми теорії держави і права.

 

Коваль Іван Васильович

Доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»,  кандидат політичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Філософія», «Соціально-політичні процеси», «Історія держави і права України».

Коло наукових інтересів – громадянське суспільство, проблеми релігії та церкви.

 

Кисляк Леся Несторівна

Старший викладач  кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова», «Основи соціальних комунікацій», «Історія держави і права України».

Коло наукових інтересів – діалектне суміжжя говірок, взаємодія церкви і громадянського суспільства, моральних та правових норм.

 

Кучера Анна Миколаївна

Доцент кафедри кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом, кандидат філологічних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 

Коло наукових інтересів – письменницький епістолярій першої половини ХХ ст., методика викладання англійської мови для студентів юридичних спеціальностей.

 

Хробатин Ігор Ярославович

Старший викладач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Фізичне виховання», «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)».

Головний тренер студентської футбольної команди "Юрист".