© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра трудового, екологічного, земельного та аграрного права

Контактна інформація:

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 310.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

 

Кафедра трудового, екологічного, земельного та аграрного права є порівняно молодим структурним підрозділом Національного Університету «Одеська юридична академія», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом та входить до складу Прикарпатського юридичного інституту.

Кафедра створена 01 жовтня 2011 року на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 30 вересня 2011 року № 2324а-5 з метою забезпечення викладання галузевих професійно-орієнтованих юридичних дисциплін, формування у студентів ґрунтовних знань у сфері трудового, екологічного та суміжних галузей права, а також для розробки необхідної організаційної, наукової та навчально-методичної бази для викладання юридичних дисциплін еколого-правового спрямування.

 

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри
Кафедра трудового, екологічного, земельного та аграрного права забезпечує викладання дисциплін еколого-правового спрямування: «Земельне право», «Екологічне право», «Порівняльне екологічне право», «Управління земельним фондом», «Аграрне право». Також викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін: «Трудове право», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Церковне право», «Канонічне право», «Методологія юридичної науки», «Історія держави і права України», «Ораторське мистецтво», «Основи римського приватного права», «Право Європейського Союзу».

 

Навчально-методична робота кафедри

Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено 16 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання та 12 навчально-методичних посібників.

 

Бібліографія кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права

 

Індивідуальна робота зі студентами. Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за узгодженням із викладачем кафедри, яка може включати написання рефератів та їх презентацію на практичному занятті та опрацювання додаткової літератури із дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Індивідуальна робота студентів на кафедрі трудового, екологічного, земельного та аграрного права визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.

 

Організація науково-дослідної роботи кафедри  проводиться в межах загальнокафедральної теми наукових досліджень на 2011-2015 роки: «Актуальні проблеми правового забезпечення та захисту екологічних прав в Україні», яка затверджена 25 жовтня 2011 року, протокол № 1. За результатами наукових досліджень з моменту створення кафедри протягом 2011-2015 р.р. викладацьким складом кафедри опубліковано понад 135 наукових праць, викладачі кафедри взяли участь у роботі 18 міжнародних, 30 всеукраїнських науково-практичних конференцій. Щорічно на кафедрі проводиться науково-методичний семінар на тему «Перспективи адаптації екологічного законодавства України до європейських стандартів охорони довкілля»..

 

Захищені дисертації 2011-2015 р.р.

Протягом 2011-2015 р.р. викладачами кафедри захищено 1 кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Мединська Л.В. (2011 р.). 

Персональний склад кафедри

          На даний час на кафедрі працює 6 викладачів – 5 штатних працівників (з науковим ступенем кандидата юридичних наук) на посаді доцентів кафедри та 1 штатний працівник (з науковим ступенем кандидата юридичних наук) на посаді старшого викладача, а також старший лаборант кафедри, зокрема: 

Антонюк У.В.

Завідувач кафедри,

к.ю.н., доц.

Барчук У.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Мендик Л.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Мединська Л.В,

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

Юрчишин Н.Г.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Грималюк П.О.

Старший викладач кафедри, к.ю.н.

Дудич А.В.

Старший лаборант кафедри

 

Антонюк Уляна Василівна

Завідувач кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Земельне право», «Екологічне право», «Порівняльне екологічне право», «Управління земельним фондом».

Народилася 13 червня 1982 року в с. Хлібичин Снятинського району Івано-Франківської області.

З 01 вересня 1988 року до 01 липня 1999 року навчалась у Заболотівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку закінчила із золотою медаллю.

 

З 01 вересня 1999 року навчалась в Юридичному інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на денній формі, який закінчила у 2003 році і отримала диплом бакалавра з відзнакою. З 01 вересня 2003 року до 01 липня 2004 року навчалась у магістратурі при Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і отримала диплом магістра права з відзнакою.

З 01 листопада 2004 року до 31 жовтня 2007 року навчалась у аспірантурі з відривом від виробництва при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

 

З 01 вересня 2007 року до 01 липня 2008 року працювала асистентом кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

12 березня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту» зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

08 липня 2009 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії України (протокол № 68-06/3) Антонюк Уляні Василівні присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право і видано диплом кандидата наук (ДК № 053233).

 

З 2008 року працювала асистентом НКЦ ОНЮА у м. Івано-Франківську, а з листопада 2009 року – асистентом кафедри цивільного та господарського права і процесу цього ж центру. З 01.09.2010 року переведена на посаду старшого викладача кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з 01.10.2011 року − на посаду в.о. завідувача кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».З вересня 2013 року – завідувач кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з липня 2014 року по даний час − завідувач кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права (атестат доцента 12 ДЦ № 036251, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2013 року, протокол № 7/02-Д). Сферу наукових інтересів становлять екологічне, земельне, порівняльне екологічне право. Є автором понад 60 наукових праць.

 

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародний науково-практичний семінар «Наука в сучасному світі», м. Лодзь, Польща, 29.05.-31.05.2013 року (Сертифікат № 979-83-63620-01-1); Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ земельних ресурсів та правознавства науково-практичний семінар «Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель в Україні», м. Киів, 20-24 листопада 2014 року.

 

Наукові інтереси. Захищена кандидатська дисертація на тему «Правове забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту» (2009 рік). Є автором понад 60 праць наукового та навчально-методичного характеру

 

Список наукових та навчально-методичних праць Антонюк У.В.

 

Барчук Ірина Вікторівна

Доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Церковне право», «Канонічне право», «Методологія юридичної науки».

Народилась 5 лютого 1978 р. в м. Івано-Франківськ.

У 2000 р. закінчила юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 2000р. по 2003 роки – навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на кафедрі кримінального права та процесу.

 

28.10.2005р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правовий режим малих річок в Україні» (спеціальність 12.00.06) у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

 

У травні 2007р. нагороджена дипломом голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови обласної ради у номінації «Молодий вчений року». З 2003-2009 р.р. працювала на кафедрі кримінального права та процесу Юридичного інституту Прикарпатського університету імені В. Стефаника.

 

З вересня 2009 року працювала на посаді доцента в НКЦ ОНЮА у м. Івано-Франківську, а з 01.10.2011 року переведена на посаду доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету, а з 2014 року по даний час – працює на посаді доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

01.07.2011р. присвоєно звання вченого доцента кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Має 33 публікації, з них 27 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

 

Стажування, підвищення кваліфікації. Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ земельних ресурсів та правознавства науково-практичний семінар «Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель в Україні», м. Киів, 20-24 листопада 2014 року.

 

Наукові інтереси. Захищена кандидатська дисертація на тему «Правовий режим малих річок в Україні» (2006 рік). Є автором понад 30 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Список наукових та навчально-методичних праць Барчук І.В.

 

Мендик Людмила Володимирівна 

Доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права України».

Народилася 20 липня 1980 року в с.Головчинці Заліщицького району Тернопільської області.

У 1997 році закінчила Товстенську загальноосвітню школу I-III ступенів. Того ж року зарахована на перший курс юридичного факультету Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника студентом денної форми навчання.

Закінчила юридичний інститут у 2002 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

У листопаді 2002 року за результатами вступних іспитів зарахована в аспірантуру без відриву від виробництва за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

 

З вересня 2002 року по червень 2003 року працювала за сумісництвом (0,5 ст.) асистентом юридичного коледжу Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

З вересня 2003 року по липень 2005 року працювала за сумісництвом (0,5 ст.) асистентом кафедри теорії та історії держави і права юридичного інституту Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

З вересня 2005 року по червень 2009 року працювала старшим викладачем кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права юридичного інституту Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

 

11 грудня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право на тему: «Відповідальність за порушення лісового законодавства».

 

З вересня 2009 року по листопад 2009 року працювала старшим викладачем Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську, а з листопада 2009 року – старшим викладачем, згодом доцентом кафедри теорії та історії держави і права цього центру.

З 01.10.2011 р. – по даний час – доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Стажування, підвищення кваліфікації. Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ земельних ресурсів та правознавства науково-практичний семінар «Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель в Україні», м. Киів, 20-24 листопада 2014 року.

 

Наукові інтереси. Захищена кандидатська дисертація на тему «Відповідальність за порушення лісового законодавства» (2009 рік). Є автором понад 20 праць наукового та навчально-методичного характеру.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Мендик Л.В.

 

Мединська Леся Володимирівна

Доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Трудове право», «Ораторське мистецтво».

Народилася 21 квітня 1981 року в м. Чортків Тернопільської області.

У 1998 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 м. Чорткова. Цього ж року вступила на юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство».

У 2003 році отримала диплом магістра права.

 

З 01 вересня 2003 року по липень 2007 року працювала викладачем юридичних дисциплін Чортківського відділення Коломийського коледжу права і бізнесу.

З вересня 2007 року по липень 2009 року працювала викладачем юридичного коледжу Прикарпатського національного університету.

 

З вересня 2009 року по листопад 2009 року працювала асистентом Навчально-консультаційного центру Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську, а з листопада 2009 року – асистентом кафедри цивільного та господарського права і процесу цього ж центру. З 01.09.2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з 01.10.2011 року − на посаду старшого викладача кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

 

З вересня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з липня 2014 року − доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

12 березня 2011 року захистила дисертаційну роботу на тему «Забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах» у спеціалізованій вченій раді Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична академія». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року (диплом ДК № 000810) присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права (атестат доцента 12 ДЦ №042356).

 

Стажування, підвищення кваліфікації. ОБСЄ, Київський національний університет ім.  Т. Шевченка осіння школа з кримінального права, організована та проведена у межах проекту «Допомога правничим школам з просування прав людини», м. Київ, 22-24 жовтня 2015 р.

Наукові інтереси. Захищена кандидатська дисертація на тему «Забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах» (2011 рік). Є автором більше 30 праць наукового та навчально-методичного характеру.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Мединської Л.В.

 

Юрчишин Наталія Геннадіївна

Доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Аграрне право», «Основи римського приватного права».

Народилася 11 вересня 1980 року в м. Львові.

З 1997-2003 роки навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І.Франка.

 

В 2000 році прийнята на посаду секретаря приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Журомської М.В.

З 2001 року призначена на посаду інспектора відділу секретаріату прокуратури Львівської області.

 

З 2004-2005 років навчалася у магістратурі на юридичному факультеті Національної академії внутрішніх справ академії „Правознавство”.

З 2005 року – аспірант з відривом від виробництва зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 

11 грудня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ, захищено кандидатську дисертацію на тему «Реалізація права приватної власності на ліси в Україні».

 

З 2008 року працювала асистентом НКЦ ОНЮА у м. Івано-Франківську, а з листопада 2009 року – асистентом кафедри цивільного та господарського права і процесу цього ж центру. З 01.09.2010 року переведена на посаду старшого викладача кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з 01.10.2011 року − на посаду старшого викладача кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

З вересня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з липня 2014 року по даний час − доцент кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Одружена. Чоловік – Юрчишин Віталій Дмитрович. Діти – Юрчишин Тетяна Віталіївна, Юрчишин Павло Віталійович

 

Стажування, підвищення кваліфікації. Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ земельних ресурсів та правознавства науково-практичний семінар «Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель в Україні», м. Киів, 20-24 листопада 2014 року.

Наукові інтереси. Захищена кандидатська дисертація на тему «Реалізація права приватної власності на ліси в Україні» (2009 рік).

Є автором понад 30 праць наукового та навчально-методичного характеру.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Юрчишин Н.Г.

 

Грималюк Павло Олегович

Старший викладач кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія держави і права України», «Право Європейського Союзу».

Народився 12 липня 1986 року в м. Івано-Франківськ.

З 01 вересня 1993 року до 01 липня 2003 року навчався Івано-Франківській загальноосвітній школі-ліцей №23.

 

З 01 вересня 2003 року навчався в Юридичному інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на денній формі, який закінчив у 2007 і отримав диплом бакалавра. З 01 вересня 2007 року до червня 2008 навчався в Юридичному інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на денній формі і отримав кваліфікацію "юрист".

 

З 01 вересня 2005 року до 01 липня 2009року навчався в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу на заочній формі навчання та отримав диплом бакалавра з економіки і підприємництва.

З 01 вересня 2005 року до липня 2007 року пройшов військову підготовка при Івано-Франківському національному університеті нафти і газу та отримав військове звання молодшого лейтенанта.

 

22 лютого 2013 захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Делегована правотворчість: теоретико-прикладні засади» зі спеціальності: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень у Інституті держави і права ім. В. М. Корецького. 01 травня рішенням Атестаційної колегії Грималюку Павлу Олеговичу присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень (ДК №013950).

 

З 01 березня 2006 року до 31 грудня 2009 року працював директором ТзОВ «СЕП».

З 01 жовтня 2007 року до 24 грудня 2008 року працював помічником адвоката Адвокатського бюро «Інтелекс».

З 01 березня 2010 року до 31 червня 2010 року працював державним виконавцем відділу ДВС Івано-Франківського міського управління юстиції.

З 2011 року по 2013 працював викладачем-сумісником кафедри теорії та історії держави та права Юридичного інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

 

З вересня 2013 року працював старшим викладачем кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Івано-Франківського факультету, а з 2014 року – старшим викладачем кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту, а також викладачем-сумісником в Івано-Франківському юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Сферу наукових інтересів становлять теорія та історія держави та права, міжнародне право. Захищена кандидатська дисертація на тему «Делегована правотворчість: теоретико-прикладні засади» (2013 рік). Є автором понад 10 праць наукового та навчально-методичного характеру. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць Грималюка П.О.

 

Дудич Андрій Васильович 

Старший лаборант кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Народився 16 жовтня 1991 року в смт. Рожнятів, Івано-Франківська обл.

У 2009 р. закінчив Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат смт.Богородчани Івано-Франківської області. Того ж року вступив на денне відділення Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.У 2011 р. перевівся в Прикарпатський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія", де і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

 

З 01.09.2014 р. працює на посаді старшого лаборанта, кафедри трудового, екологічного, земельного та аграрного права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

З 01.09.2015 р. працює за внутрішньовузівським сумісництвом на посаді асистента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

 

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Експерт як учасник кримінального провадження» зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Є автором 9 наукових праць. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць Дудича А.В.