© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Івано-Франківський юридичний коледж

В.о. директора коледжу

Сімків Ігор Володимирович

+38 (0342) 72-07-78

       

   Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.2011 р., № 734, та наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 01.07.2011 р. № 1355-5 «Про утворення Івано-Франківського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах та з урахуванням структури розвитку соціально-економічної формації на місцях.

 

     Коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Форма власності коледжу – державна.

   

   Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Ліцензований обсяг вищого навчального закладу 200 осіб – денна форма навчання, 50 – заочна.

    Івано-Франківський юридичний коледж  НУ «ОЮА» готує фахівців на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти. Термін навчання в коледжі – 3 роки. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної форми навчання або четвертому –  заочної форми та здобути освітні ступені бакалавра і  магістра в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія».

  Івано-Франківський юридичний коледж розміщується в навчальних корпусах Національного університету «Одеська юридична академія» по вул. Максимовича, 13, які включають 4 лекційні аудиторії на 140-150 чол. кожна та 2 лекційні аудиторії на 100 чол.

   Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

     Функціонує бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійноорієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін, має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації.

     Методична робота в коледжі здійснюється відповідно до річного комплексного плану. З метою удосконалення науково-методичного рівня та педагогічної майстерності викладачів, забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, традиційно, згідно графіка, проводяться інтегровані декади (тижні) предметних (циклових) методичних комісій, до проведення яких залучаються також студенти (проводяться пізнавально-розважальні конкурси: «КВК», «Поле чудес», «Щасливий випадок», «Сильна ланка», «Брейн-ринг», «Найрозумніший», ШОУ-МІКС «Всі ми родом з дитинства» та інші).

  На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, планшети, ноутбуки, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.

    З  метою збереження  контингенту студентів у перші місяці навчання з першокурсниками проводиться системна робота по їх адаптації до нових умов навчання. Вона включає в себе:

 • знайомство з лекційними аудиторіями, кабінетами і коледжу;

 • знайомство з викладачами;

 • знайомство з правилами внутрішнього розпорядку;

 • урочиста «Посвята в студенти Івано-Франківського юридичного коледжу»;

 • бесіди організаційно-методичного характеру;

 • контроль за відвідуванням занять студентами, аналіз допущених пропусків, контроль за своєчасним відпрацюванням пропущених занять;

 • обговорення питань адаптації першокурсників на засіданнях академічних груп, засіданнях предметних (циклових) методичних комісій, педагогічній раді.

 

   Усі директивно-нормативні документи опрацьовуються в міру їх надходження, проводиться інформування педагогічного колективу на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, предметних (циклових) методичних комісій.

 

   Навчально-методичне забезпечення складається з:

 • освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • освітньо-професійної програми;

 • навчального плану;

 • робочого навчального плану;

 • програм навчальних дисциплін;

 • робочих навчальних програм навчальних дисциплін;

 • програм практик;

 • засобів діагностики вищої освіти;

 • методичної документації для організації навчальної діяльності із загальноосвітніх дисциплін та дисциплін професійно орієнтованого циклу.

        

     З усіх навчальних дисциплін наявне методичне забезпечення (на електронних носіях та  у друкованому варіанті):

 • тематичні плани теоретичних, семінарських, практичних (лабораторних) занять та позааудиторної самостійної роботи студентів;

 • робочі навчальні програми;

 • комплекс методичного забезпечення, який включає:

 • методичні розробки лекційних, семінарських, практичних (лабораторних) занять;

 • зміст лекцій, семінарських, окремих практичних занять, представлений у мультимедійних презентаціях;

 • матеріали методичного забезпечення етапів заняття (лекцій, семінарських, практичних (лабораторних) занять);

 • матеріали для поточного, проміжного та підсумкового контролю знань студентів;

 • комплексні контрольні роботи з навчально дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

 • матеріали для проведення екзамену (комплект екзаменаційної документації), диференційованого заліку;

 • методичні рекомендації (вказівки) для студентів для підготовки до практичних занять;

 • матеріали для самоконтролю;

 • методичні рекомендації (вказівки) для організації СРС;

 • банк тестових завдань;

 • аудіо-, відеоматеріали, електронні підручники, посібники, навчальні та контролюючі програми, інші матеріали, які використовуються у навчальному процесі.

 

    Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Центром науково-методичної роботи є методичний кабінет. У методичному кабінеті зібрані матеріали з досвіду роботи викладачів, створений банк показових теоретичних та практичних занять; представлена видавнича діяльність викладачів коледжу: підручники, посібники, методичні рекомендації.

   Основна навчально-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив Івано-Франківського юридичного коледжу: «Удосконалення системи навчально-виховної роботи через впровадження в практику компетентнісного підходу до змісту освіти в умовах інформатизації навчання».

   У коледжі систематично здійснюється аналіз якості підготовки студентів як циклу загальноосвітніх, так і циклу професійноорієнтованих дисциплін. Викладачами коледжу застосовуються інноваційні підходи у методиці та практиці викладання навчальних дисциплін.

    Студенти коледжу беруть участь та є багаторазовими призерами предметних олімпіад, що проводяться серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації області, активну участь у культурно-масових та спортивних заходах міста, області, країни в цілому. Зокрема, в їх числі призери та учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з боксу, баскетболу, футболу, тенісу та інших видів спорту.

    У коледжі реалізується ідея створення не лише освітнього, а й комунікативного середовища, тобто простору продуктивного спілкування і дозвілля, що об’єднує молодь і дозволяє розвивати та втілювати індивідуальні здібності для самореалізації та користі свого колективу. Доказом цього слугує ряд спортивних, мистецьких, інтелектуальних та розважальних клубів, створених у стінах закладу. Ефективно працюють гуртки художньої самодіяльності.

     З метою організації студентського колективу, в коледжі працює студентська рада. Її робота  спрямована на виховання у студентів національної свідомості, готовності до трудової діяльності, активної громадянської позиції, відповідального ставлення до навчання, на розвиток організаторських здібностей студентів. Робота студентської ради коледжу здійснюється спільно із студентською радою Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА» та обласними студентськими органами самоврядування, громадськими організаціями.

    В основу виховної роботи  покладено системний особистісний підхід до студентів,  враховуються їх вікові та індивідуальні особливості. Кураторами груп щотижня проводяться інформаційні та виховні години з обговоренням існуючих проблем держави та колективів академічних груп, тематичні заходи, приурочені визначним датам та подіям як навчального закладу зокрема, так і держави в цілому.

  Керівництво коледжу гарантує своїм студентам всі можливості для успішного здобування освіти та цікавого студентського життя.

  Студенти Івано-Франківського юридичного коледжу НУ «ОЮА» –  це студенти мобільного авторитетного навчального закладу з власною ефективною моделлю освіти, заснованого на інноваційних стандартах навчання і кращих педагогічних традиціях країни, які дбають про майбутнє суспільства і найвигіднішими інвестиціями вважають вкладення у так званий людський капітал, а перспективи отримання першого робочого місця справедливо пов’язують з якістю освіти, адже сьогодні якісна освіта є гарантом успішної кар’єри.

   Головне спрямування ІФЮК НУ «ОЮА» – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців юридичної сфери, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці здатні працювати на благо розвитку правової держави Україна.

Для вступу в юридичний коледж необхідно надати такі документи:

 • заяву

 • документ про базову загальну середню освіту (при вступі на другий курс — документ про повну загальну середню освіту з додатком і сертифікати ЗНО з української мови і літератури та з історії України)

 • 6 фотокарток розміром 3×4 см

 • паспорт (свідоцтво про народження)

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного персонального номеру

 

Прийом документів здійснюється з 1 по 13 липня.

 

Зарахування проводиться:

 • на перший курс — за результатами вступних випробувань з основ правознавства (усно) та української мови (диктант).
  Особи, які здобули базову загальну середню освіту з відзнакою зараховуються за результатами співбесіди.

 • на другий курс — за результатами ЗНО з української мови та: або історії України, або математики, або географії.

Детальніше про вступ

Контактна інформація

 

+38(0342) 72-07-78

yurkoledzh_if@onua.edu.ua